POSLUH MOK ZA SOCIALNO OGROŽENE: 175 odstotkov več sredstev kot v letu 2003

Da koprska občina nenehno in na različne načine izkazuje svojo družbeno odgovornost in posluh do socialno šibkejših, govori tudi podatek, da so se sredstva, namenjena področju sociale od leta 2003 do 2018 redno višala in znašajo kar za 175 odstotkov več kot v letu 2003. Občina je v tem obdobju skupno namenila dobrih 47 milijon evrov, od tega samo letos 4, 3 milijona evrov.

V pretežni meri gre za sredstva, ki jih občina zagotavlja v skladu s predpisi s področja socialnega varstva kot tudi za sredstva, ki jih občina namenja za sofinanciranje programov, storitev in pomoči, ki jih zagotavlja za svoje občane.

Ena od pomembnih vrst pomoči so občinske denarne socialne pomoči, ki jih občina namenja za kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti in plačilo ogrevanja ter za nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem, plačilo kosil in malic med šolskim letom, plačilo šole v naravi ter počitniškega varstva.

Občina je za ta namen v šestnajstih letih iz občinskega proračuna zagotovila ,  dobre 3 milijone evrov od katerih je šel največji delež za kritje drugih stroškov, in sicer za nakup prehrambnih in higienskih izdelkov. Sredstva za občinske denarne socialne pomoči so se skozi leta višala v skladu s potrebami občanov, v letih 2017 in 2018 pa so ta nižja, zaradi manjšega števila oddanih vlog.

Mestna občina Koper materialno stisko svojih prebivalcev lajša tudi s subvencijami tržnih in neprofitnih najemnin. Skupna višina teh sredstev od leta 2003 do 2018 znaša 5,5 milijona evrov. Do drastičnega povišanja sredstev za ta namen je prišlo leta 2009 zaradi spremembe področne zakonodaje, ki je lokalno skupnost zavezala k sofinanciranju tudi tržnih najemnin. Število upravičencev in višina sredstev za subvencije tržnih in neprofitnih najemnin se skozi leta viša, kar je razvidno tudi iz spodnjih tabel.

Število upravičencev in izplačana sredstva za tržne najemnine, sofinancirana s strani MOK po letih:

LETO               Povprečno mesečno število upravičencev              IZPLAČANA SREDSTVA v EUR
2011                                                 42                                                                       72.994,00
2012                                                 80                                                                    208.222,00
2013                                               103                                                                    298.021,00
2014                                               145                                                                    421.595,00
2015                                               176                                                                    476.867,00
2016                                               201                                                                    492.096,00
2017                                               241                                                                   704.380,00
2018                                              265                                                                    780.417,25
SKUPAJ                                                                                                               3.454.592,25

 

Število upravičencev in izplačana sredstva za neprofitne najemnine, sofinancirana s strani MOK po letih:

LETO              Povprečno mesečno število upravičencev               IZPLAČANA SREDSTVA v EUR
2011                                               20                                                                         35.953,00
2012                                              113                                                                     170.596,00
2013                                              127                                                                     183.281,00
2014                                              138                                                                     194.566,00
2015                                              140                                                                     196.307,00
2016                                              135                                                                     189.088,00
2017                                              133                                                                     174.235,43
2018                                              128                                                                     170.409,46
SKUPAJ                                                                                                                 1.314.435,89

Sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev

Mestna občina Koper podpira in sofinancira programe humanitarnih organizacij in društev, tudi RKS – Območnega združenja Koper. V obdobju od leta 2003 do leta 2018 je tako za sofinanciranje programov in ureditev prostorov za izvajanje le-teh namenila skupno 1,4 milijona evrov.

Za sofinanciranje programov, ki jih je območno združenje izvajalo v letu 2003 je občina zagotovila 34.659,15 evrov, medtem ko je za sofinanciranje teh istih programov v letu 2018 namenila 178.700,00 EUR, kar pomeni kar 515 odstotkov več.

Ostali programi, ki jih Mestna občina Koper sofinancira:

  • Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči – 74.500 EUR (v okviru teh sredstev so sredstva, ki jih občina zagotavlja združenju od leta 2013 dalje, posebej za pomoč otrokom do vključno 7. leta starosti s paketi prehrambnih in drugih artiklov v višini 25.500,00 EUR).
  • Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo – 78.200 EUR (zavetišče deluje od leta 2010 dalje, izvajalec je v letu 2014 program nadgradil s programom dnevnega centra, od leta 2017 dalje pa zagotavlja 24-urno delovanje zavetišča).
  • Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe – 20.000 EUR (izvajalec je pričel z izvajanjem programa v letu 2017 z eno bivalno enoto za brezdomne osebe, v letu 2018 pa je uspel pridobiti še drugo bivalno enoto).
  • Gremo naprej! – Obalna Eko iniciativa – 6.000 EUR (program je pretežno sofinanciran iz sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).

Mestna občina Koper podpira tudi programe za druge ranljive skupine prebivalstva, kot so brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper, brezplačno psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine ter dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA.

Spomnimo, da je lani marca koprsko zavetišče za brezdomne obiskala tudi varuhinja člobekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je koprsko občino označila za primer dobre prakse na področju reševanja problematike brezdomstva.

Nazaj na novice