V teku javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2020

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2020, na katerega se lahko prijavijo športna društva in zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje športne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe in zasebni športni delavci.

Koprska občina bo v letu 2020 sofinancirala prostočasno športno vzgojo otrok in mladine ter športno vzgojo otrok s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni ter vrhunski šport, šport invalidov, športno rekreacijo in šport starejših. Poleg tega bo Mestna občina Koper sofinancirala razvojne dejavnosti v športu, ki vključujejo izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, založništvo v športu, znanstvenoraziskovalno dejavnost v športu, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju športa, športne prireditve in promocijo športa ter športno dediščino in muzejsko dejavnost v športu.

Interesenti morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 24. januarja 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2020, št.: 671-101/2019, na hrbtni strani pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60. dneh po zaključku razpisa.

Nazaj na novice